Start / Sve Aktuelnosti / Obavještenje o visini školarina na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu u akademskoj 2019/20. godini

Obavještenje o visini školarina na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu u akademskoj 2019/20. godini

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 52/19) utvrđene su visine školarine u akademskoj 2019/20. godini za redovne studente koji sufinansiraju svoje školovanje na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

U skladu sa navedenom Odlukom za redovne studente prvog ciklusa studija koji sufinansiraju svoje školovanje iznos školarine je sljedeći:
– za studijske programe Medicinskog fakulteta, Muzičke akademije i Akademije likovnih umjetnosti – 660 KM;
– za sve ostale studijske programe – 440 KM.

Visina školarine za redovne studente drugog ciklusa studija koji sufinansiraju svoje školovanje za sve studijske programe iznosi 880KM osim za studijske programe Akademije likovnih umjetnosti i Muzičke akademije gdje školarina iznosi 1 500 KM.

U skladu sa Odlukom plaćanja školarine i plaćanja iznosa koji je utvrđen kao naknada za obnovu godine u slučajevima kada prvi put obnavljaju pojedinu godinu studija, do navršene 26. godine života, oslobođeni su:
– studenti – djeca oginulih nestalih boraca VRS,
– studenti – djeca ratnih i vojnih invalida BRS prve i druge kategorije
– Studenti – invalidi VRS od prve do pete kategorije
– studenti sa invaliditetom i
– studenti – djeca bez oba roditelja.

Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS od treće do šeste kategorije do navršenih 26 godina života plaćaju 50% od utvrđenog iznosa školarine odnosno plaćaju 50% od inosa koji je utvrđen kao naknada za obnovu godine u slučajevima kada studenti iz ovih kategorija prvi put obnavljaju pojedinu godinu studija.

Redovni studenti sa dva ili više studenata prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama do navršenih 26 godina života plaćaju 50% od utvrđenog iznosa školarine, odnosno plaćaju 50% od inosa koji je utvrđen kao naknada za obnovu godine u slučajevima kada studenti iz ove kategorije prvi put obnavljaju pojedinu godinu studija.

Odlukom Upravnog odbora Univerziteta utvrđena je visina školarine za studente prvog i drugog ciklusa studija studijskih programa Univerziteta koji samofinansiraju svoje školovanje, vanredne studente, studente strane državljane i studente Republike Crne Gore za akademsku 2019/20. godinu.

Na osnovu Sporazuma o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učesnika i studenata studenti državljani Republike Srbije plaćaju isti iznos školarine kao i studenti državljani Bosne i Hecegovine.

Prilog:
Odluka Vlade Republike Srpske o visini školarine za redovne studente koji sufinansiraju svoje školovanje na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2019/20. godinu

Odluka Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu o visini školarine za studente prvog i drugog ciklusa studija studijskih programa Univerziteta koji sufinansiraju svoje školovanje, vanredne studente i studente strane državljane za akademsku 2019/20. godinu