Održana I sjednica Skupštine Rektorske konferencije BiH

U četvrtak, 16. maja, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) održana je I sjednica Skupštine Rektorske konferencije BiH kojom je predsjedavao prof. dr Stevo Pašalić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Na sjednici je podnešen Izvještaj o radu Rektorske konferencije BiH za 2018. godinu kao i završni račun za 2018. godinu. Tokom sjednice je, između ostalog, razmotren i usvojen Finansijski plan za 2019. godinu i visina članarine po osnovu članstva u Konferenciji za 2019. godinu.

Predstavljena je ideja da se na sljedećoj sjednici raspravlja o korupciji u visokom obrazovanju. Sveučilište u Mostaru je prikazalo plan njihovog djelovanja na ovom polju u narednom periodu i dalo preporuke da se dio aktivnosti uradi i na nivou Rektorske konferencije.

Prikazani su i prioriteti u razvoju visokog obrazovanja u BiH za period 2016-2026. godine uz zaključke Vijeća ministara BiH od 22.01.2019. godine.

Rektorska konferencija je donijela zaključak da se imenuje radna grupa sa javnih univerziteta koja će pripremiti presjek trenutnog stanja razvoja visokog obrazovanja prikazanog kroz 11 indikatora za čiju implementaciju su akcionim planom zaduženi univerziteti u BiH.

Tokom sjednice je takođe razmatrana i aktuelna situacija vezana za akreditaciju univerziteta i njihov upis u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH s posebnim osvrtom na univerzitete iz RS.

Donijete su određene preporuke i zaključci koji će biti precizno definisani i verifikovani od strane svih rektora javnih univerziteta i predstavljeni članovima Predsjedništva BiH.

Termin naredne sjednice Rektorske konferencije kao i termin svečane sjednice biće naknadno dogovoren.