Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka laboratorijske opreme“ LOT 2 3D štampač sa dodatnim materijalom za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka