Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba „Nabavka protivpožarnog sistema i alarma“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka