Prorektori Univerziteta

Prorektore imenuje i razrješava Savjet Univerziteta na prijedlog Vijeća Univerziteta. Za prorektora može biti izabran nastavnik iz reda redovnih i vanrednih profesora koji su na visokoškolskim ustanovama u radnom odnosu sa punim radnim vremenom. Studenta prorektora bira Studentski parlament po propisanom Statutu Parlamenta. Obaveza studenta-prorektora je da prisustvuje sjednicama Upravnog odbora, Senata Univerziteta i da štiti i zastupa prava studenata.

Prorektor za nastavu:

Prof. dr Ranko Božičković


+387 57 320 330 +387 57 320 330 ranko.bozickovic@ues.rs.ba

Prorektor za ljudske i materijalne resurse:

Prof. dr Perica Gojković


+387 57 320 330 +387 57 320 330 perica.gojkovic@ues.rs.ba

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta:

Prof. dr Dejan Bokonjić


+387 57 320 330 +387 57 320 330 dejan.bokonjic@ues.rs.ba

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj:

Prof. dr Slaviša Moljević


+387 57 320 330 +387 57 320 330 slavisa.moljevic@ues.rs.ba

Prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport:

Prof. mr Sandra Ivanović


+387 57 320 330 +387 57 320 330 sandra.ivanovic@ues.rs.ba

Student-prorektor:

Dušan Simanić


+387 57 320 330 +387 57 320 330
@ues.rs.ba