Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nabavka usluga osiguranja” za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Istočno Sarajevo LOT1-Osiguranje zaposlenih radnika Elektrotehničkog fakulteta