Obrazac realizacije okvirnog sporazuma za javnu nabavku „Nabavka usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih“ za potrebe Pedagoškog fakulteta Bijeljina