Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje višeg asistenta, uža naučna oblast mašinstvo, kandidati ma Aleksandra Koprivica i ma Mirjana Jokanović Đajić