Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabvaka usluga kolektivnog osiguranja studenata” za potrebe Pedagoškog fakulteta Bijelјina

Prilog: Оdluka