Održana XXII sjednica Senata

U četvrtak, 30. septembra, održana je dvadesetdruga sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić.

Na sjednici su usvojene odluke o izborima u akademska zvanja, te je riješeno po zahtjevima za preispitivanje prethodnih odluka o izborima u akademska zvanja.

Utvrđen je prijedlog za izbor dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Na sjednici su donijete odluke po postupku za utvrđivanje odgovornosti za povredu osnovnih načela Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Razmatran je i usvojen Nacrt Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Usvojena je lista odgovornih nastavnika i saradnika za akademsku 2021/2022. godinu na prvom, drugom i trećem ciklusu studija na fakultetima/akademijama Univerziteta.

Razmatran je i usvojen Akademski kalendar i Kalendar nastave za akademsku 2021/2022. godinu.

Usvojeni su izvještaji o podobnosti tema za izradu doktorskih disertacija.

Razmatran je i usvojen Prijedlog Pravilnika o organizovanju trećeg ciklusa studija Bioinženjering i medicinska informatika, na Elektrotehničkom, Medicinskom i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Članovi Senata su razmatrali i usvojili  Pravilnik o dopunama Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Univerziteta u Istočnom Sarajevu (usvajanje Liste kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu).

Takođe, razmatrane su i usvojene Izmjene i dopune Pravilnika o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i Pravilnik o organizovanju i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Članovi Senata su razmatrali i druga tekuća pitanja.