Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga štampanja“ za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Bijelјina

Prilog: Оdluka