Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka laboratorijske opreme“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru projekta „Development of Master Curricula in Ecological Monitoring and Aquatic Bioassessment for Western Balkans HEIs/ECOBIAS”

Prilog: Оdluka