Održana 44. sjednica Upravnog odbora

Na 44. sjednici Upravnog odbora, održanoj 5. maja 2021. godine u prostorijama Rektorata, data je saglasnost rektoru Univerziteta za sklapanje ugovora o kupovini stambeno poslovnog objekta i zemlјišta, za potrebe izgradnje zgrade Rektorata i Muzičke akademije.

Članovi Upravnog odbora donijeli su Odluku o davanju saglasnosti rektoru Univerziteta za raspolaganje finansijskim sredstvima za plaćanje godišnje pretplate pristupa Univerziteta u Istočnom Sarajevu naučno-istraživačkoj bazi podataka „EBSCO – Academic Search Ultimate“

Prorektor za lјudske i materijalne resurse informisao je članove Upravnog odobra o izradi Finansijskog plana za period 2022.-2024. godina.

Razmatrni su je zahtjevi za izmjene i dopune finansijskih planova i Planovaa javnih nabavki za 2021. godinu.

Usvojen je Prijedlog Pravilnika o procedurama za otvoreni pristup istraživačkoj infrastrukturi na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Članovi Upravnog odbora razmatrali su i druga tekuća pitanja.