Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka računarske opreme“ za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka