Konkurs za dodjelu “Nagrade za nauku”

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine raspisalo je Konkurs za dodjelu “Nagrade za nauku” za uspjehe na međunarodnom planu u 2017. godini.

Pravo da podnesu prijedlog za dodjelu Nagrade za nauku imaju: akademije nauka i umjetnosti, univerziteti, naučnoistraživački instituti kao i pojedinci, preko ministarstava nadležnih za nauku i Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Jedan predlagač može dostaviti prijedlog samo jednog kandidata. Prijedlog za dodjelu Nagrade za nauku dostavlјa se sa pisanim obrazloženjem ministarstvima nadležnim za nauku i Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koji iste proslijeđuju Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Nagrada za nauku dodjelјuje se naučnom radniku državlјaninu Bosne i Hercegovine ili naučnoistraživačkoj instituciji iz Bosne i Hercegovine za izuzetno uspješan rad u oblasti nauke i izuzetno ostvareni rezultat/e na međunarodnom planu, pri čemu se uzima u obzir izuzetno naučno ostvarenje, te doprinos razvoju i popularizaciji nauke i prezentovanju Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu.

Visina novčane nagrade za nauku iznosi deset prosječnih plata u Bosni i Hercegovini iz prethodne godine. Nagrada za nauku dodjelјuje se u obliku plakete i novčane nagrade.

Nagrada za nauku dodjelјuje se jednom godišnje, a jedan kandidat istu može dobiti samo jednom.

Konkurs je otvoren 30 dana, a dokumentacija se podnosi na adresu Ministarstva isklјučivo putem pošte.

Detalјnije informacije o konkursu dostupne su na ovom linku.