Sastanak studenata sa invaliditetom i članova tima UIS-a u okviru projekta „Trans2Work“

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održan sastanak pred odlazak na razmjenu studenata sa invaliditetom, u okviru međunarodnog projekta „School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro (Trans2Work)“.

Četvoro studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu registrovano je na web bazu koja je kreirana u okviru ovog projekta, čiji je nosilac Katedra za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Ovo je prvi put da Univerzitet u Istočnom Sarajevu učestvuje u razmjeni studenata sa invaliditetom.

U projektu mobilnosti studenata učestvuju dva studenta Saobraćajnog fakulteta Doboj – Vanja Grujić i Goran Ristić, student Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje Milica Ijačić i student Filozofskog fakulteta Pale Dejan Baković.

Svi studenti će u okviru razmjene obavljati praksu u oblastima srodnim profilima koje pohađaju na matičnim fakultetima i to u trajanju od dva mjeseca, u periodu od novembra 2017. do oktobra 2018. godine, na univerzitetima u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu ili Crnoj Gori.

Iz budžeta projekta studentima je obezbijeđeno po 1.800 evra za troškove.

Koordinator projekta je prof. dr Biljana Sladoje – Bošnjak, viši asistent Ranka Perućica je mentor koji povezuje studente sa invaliditetom i poslodavce, dok je mr Slobodanka Krulj iz reda administrativnog osoblja zadužena za podršku studentima.

Implementacija projekta „School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro (Trans2Work)“ počela je u oktobru 2015. godine, a završava se 2018. godine.

Ciljevi međunarodnog  projekta „Trans2Work“ su:

a) da pripremi i unaprijedi visokoobrazovne institucije  u pogledu pružanja podrške studentima sa invaliditetom  u njihovoj  tranziciji  od  fakulteta do  radnog mjesta korišćenjem i praćenjem standarda i politika Evropske unije;

b)  da poveže visoko obrazovanje sa radnim okruženjem koje je primjereno osobama sa invaliditetom;

v) da asimilira tranzicione mogućnosti i vještine sa praksama i politikama Evropske unije;

g) da pripremi poslodavce da bolje razumiju potrebe  zaposlenih lica sa invaliditetom u cilju kreiranja i ponude novih radnih mjesta za ove osobe.

Osnovna ciljna  grupa kojima je ovaj projekat namijenjen jeste široka grupa postojećih i budućih diplomaca sa  invaliditetom  i poslodavaci iz privatnog i iz javnog sektora.

S obzirom da  postoji potreba da se ojača  akademska zajednica u cilju prihvatanja koncepta  tranzicije osoba sa invaliditetom od  fakulteta do  radnog mjesta, ostale ciljne grupe i potencijalni partneri univerziteta su: studenti sa invaliditetom,  univerzitetski nastavnici i osoblje, postojeći univerzitetski servisi, karijerni centri i potencijalne mreže.

Ciljevi mogu biti postignuti samo uz podršku visokoobrazovnih institucija  koje će omogućiti studentima sa invaliditetom da učestvuju u programima prakse u okviru posebnog programa mobilnosti koji je uključen u  Erazmus+ program kreditne mobilnosti studenata sa visokoobrazovnih institucija.