Nagrada Matematičkog instituta SANU za docenta FPM Trebinje

Marina Milićević, docent na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje, dobitnik je prestižne nagrade Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, za jedan od najboljih doktorata odbranjenih u 2020. godini.

Dr Marina Milićević odbranila je doktorsku disertaciju „Formalni sistemi za dokazivanje teorema incidencije“ na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu (Departman za opšte discipline u tehnici, Katedra za matematiku). Mentori disertacije bili su dr Đorđe Baralić i  dr Zoran Petrić. Disertacija je multidisciplinarnog karaktera i obuhvata  oblasti koje uključuju matematičku logiku (teorija dokaza, automatsko dokazivanje teorema), kombinatornu topologiju i računarske nauke. Rezultati doktorske  disertacije su valorizovani kroz brojne naučne radove objavljene u međunarodnim časopisima.

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje dobio je izuzetnog nastavnika, čime se naučno-istraživački  kapaciteti fakulteta  značajno uvećavaju.