Izvještaj komisije za izbor u zvanje docenta – Božović dr Đorđe

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta, uža naučna oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina (uža obrazovna oblast Stomatološka protetika, predmeti: Dentalna anatomija, Stomatološki materijali, Gnatologija, Menadžment u stomatologiji, Stomatološka protetika-pretklinika, Mobilna stomatološka protetika, Orofacijalni bol, Fiksna stomatološka protetika, Implantologija, Kompijuteruzovana sromatologija, Urgentna stanja u stomatologiji, Klinički blok-Restaurativna stomatologija, Gerontostomatologija, Klinička gnatologija) – Božović dr Đorđe

Prilog: Izvještaj Božović dr Đorđe