Prof. dr Dejan Bokonjić izabran za dekana Medicinskog fakulteta

Na posebnoj sjednici Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog Fakulteta, održanoj 25.11.2019. godine, prof. dr Dejan Bokonjić izabran je za dekana Medicinskog fakulteta u Foči.

Prof. dr Dejan Bokonjić, specijalista pedijatar, supspecijalista dječiji pulmolog, vanredni profesor na predmetu “Pedijatrija”  Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Istočnom Sarajevu je rođen u Sarajevu 04. 11.1971 godine.

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa visokim prosjekom 1997. godine.

Postao magistar nauka 2003. godine odbranivši magistarsku tezu pod nazivom: “ Uticaj inhibitora leukotriena na hiperreaktivnost bronhijalnog stabla kod asmatične djece”.  Proveo 18  mjeseci na izradi doktorske teze na Medicinskom fakultetu u Hajdelbergu (Nјemačka) i Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, kao stipendista DAAD.

Doktorsku disertaciju na temu: “Ekspresija i funkcija receptora sličnih toll-u na humanim granulocitima periferne krvi”. odbranio u avgusta 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Foči.

U februaru 2009. godine izabran za docenta na predmetu ”Pedijatrija” Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u aprilu 2014. godine izabran u zvanje vanrednog profesora  na predmetu ”Pedijatrija” Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Kao specijalista pedijatar, od januara 2007. godine, zaposlen na odelјenju za pedijatriju Kliničkog centra Istočno Sarajevo, Bolnice i kliničke službe Foča, danas Univerzitetska bolnica Foča.  Završio subspecijalizaciju iz pulmologije u oktobru 2012 godine.  Od 2012-2019. godine obavlјao funkciju prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Oblasti istraživanja: Alergijska inflamacija, glјivične infekcije, pedijatrijska pulmologija sa akcentom na astmu i CF.

Autor i koautor više od 80 radova koji su objavlјeni u međunarodnim časopisima i na konferencijama. Autor i koautor više poglavlјa u 14 knjiga iz fiziologije, pedijatrije i osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju. Autor i koordinator deset Evropskih projekata koji se bave reformom visokog obrazovanja i osiguranjem kvaliteta. Autor i učesnik više domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata.  Član komisije za Međunarodnu saradnju komore doktora Republike Srpske u periodu od 2008-2015. godine.  Predstavnik BiH u programskom komitetu Evropske komisije za Zdravstvo u periodu od 2011-2013 i 2014-2018. Član Savjeta za Nauku Republike Srpske u periodu od 2012-2016. i od 2016. godine do danas.

Dobitnik nagrade Komore Doktora Republike Srpske za naučno istraživački rad 2012. godine.

Za Ambasadora Univerziteta u Istočnom Sarajevu proglašen 2017. godine. Dobitnik plakete Medicinskog i Bogoslovskog fakulteta.