Start / Fakulteti i Akademije / IN MEMORIAM – Prof. dr Radmila Savić-Popović

IN MEMORIAM – Prof. dr Radmila Savić-Popović

Prof. Dr Radmila Savić-Popović preminula je 18.07.2019. god. u 85-oj god. života.

Rođena je 30. marta.1934. u mestu Vojvoda Stepa. Gimnaziju je završila u Zrenjaninu, a Prirodno-matematički fakultet, hemijsku grupu u Beogradu. Magistrirala je 1966. god, a doktorsku tezu odbranila 1971. godine na Univerzitetu u Sarajevu. Zaposlila se kao asistent 1963. godine na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, na kome je 1988. godine izabrana u zvanje redovnog profesora na predmetu Analitička hemija.

Od 1966. godine bila je stalni saradnik Instituta za rudarska i hemijsko-tehnološka istraživanja, Instituta za preradu uglja i karbohemiju i Instituta za hemijsko inženjerstvo, gde je bila rukovodilac ili saradnik na odgovarajućim projektima.

Od 1994. god. bila je zaposlena je na Tehnološkom fakultetu Zvornik Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na oba fakulteta vršila je dužnost prodekana za nastavu i šef Katedre za analitičku hemiju. Držala je nastavu iz Analitičke hemije i Instrumentalnih metoda na redovnom i postdiplomskom studiju u Tuzli i Zvorniku, te Opštu hemiju na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Objavila je preko 70 radova u inostranim i domaćim časopisima, a učestvovala je sa preko 30 radova na kongresima, simpozijumima i seminarima. Bila je mentor na 60 diplomskih, megistarskih i doktorskih radova.

1984. god. je organizovala XIII Jugoslovenski kongres studenata čiste i primenjene hemije sa međunarodnim učešćem, koji se po prvi put održao u SR BiH. Time je doprinjela povezivanju domaćeg mladog naučnog kadra sa najpriznatijim naučnim centrima u zemlji i inostranstvu. Djelokrug rada proširila je van Tehnološkog fakulteta učestvujući u radu Predsjedništva Unije hemijskih društava Jugoslavije, Saveznom zavodu za standardizaciju, Naučnom odboru Jugoslovenskog simpozija za Analitičku hemiju, Republičke komisije za komparativnu analizu nastavnih planova i programa obrazovnih profila. Autor je univerzitetskih udžbenika Osnove analitičke hemije, Metode razdvajanja i gasna analiza, te Praktikuma kvalitativne i kvantitativne hemijske analize.

Dobitnik je niza priznanja dodjeljenih od strane fakulteta, Srebrne značke Univerziteta u Sarajevu i plaketa od strane Univerziteta u Budimpešti, Vespremu i Kragujevcu.