Start / Sve Aktuelnosti / EACEA monitoring sastanak STINT projekta

EACEA monitoring sastanak STINT projekta

U petak, 9. novembra, u Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) održan je Monitoring sastanak organizovan od strane Evropske agencije EACEA i Erasmus+ kancelarije BiH u vezi sa realizacijom aktivnosti projekta „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH – STINT“.

Sastanku su prisustvovali predstavnici EACEA agencije Džulija Moro, predstavnici Erasmus+ kancelarije Suad Muhibić i Dejan Rosić, predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu rektor prof. dr Stevo Pašalić, prorektor prof. dr Dejan Bokonjić i koordinator mr Nenad Marković, predstavnik projektnog koordinatora KU Leuven univerziteta Geert De Lepeleer, predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i predstavnici Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja, predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Centra za informisanje i priznavanje kvalifikacija BiH, kao i predstavnici svih javnih univerziteta u BiH.

S obzirom da je projekat produžen do 14.04.2019. godine predstavnici izvršne agencije EACEA i Erasmus+ kancelarije u BiH su željeli da ostvare uvid u stanje projekta, da li se sve aktivnosti koje su planirane mogu sprovesti i da li će produženi rok biti ispoštovan.

Generalno, istaknuto je zadovoljstvo predstavnika EACEA sa STINT projektom koji predstavlja strukturalni projekat koji je u visokom obrazovanju BiH donio određene novine koje se ogledaju u unapređenju kriterijuma za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u novembru 2016, izradom vodiča za ocjenu internacionalizacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa, izradom i usvajanjem strategija za internacionalizaciju sa indikatorima na svim javnim univerzitetima, izradom modela priznavanja visokoškolskih kvalifikacija u skladu sa Lisabonskom konvencijom o priznavanju, izradom internih pravilnika o priznavanju javnih visokoškolskih ustanova, te ustanovljavanjem pilot aktivnosti koji omogućavaju održivost projekta i nakon njegovog isteka.

Veoma je bitno napomenuti da je STINT projekat podržan od strane rektorske konferencije BiH koji su pismenim putem izjavom o internacionalizaciji potpisali posvećenje ovom procesu u budućem periodu u pravcu pridruživanja evropskom području visokog obrazovanja.
U narednom periodu od strane EACEA agencije i Erasmus+ kancelarije biće izrađen izvještaj koji će biti poslat partnerima.

Dodatne informacije o projektu: http://stint-project.net/