Start / Fakulteti i Akademije / Nastavno-naučno vijeće Saobraćajnog fakultet u Doboju predložilo aktuelnog dekana doc. dr Zorana Ćurguza za novi mandatni period od 4 godine

Nastavno-naučno vijeće Saobraćajnog fakultet u Doboju predložilo aktuelnog dekana doc. dr Zorana Ćurguza za novi mandatni period od 4 godine

Na Izbornoj sjednici Nastavno-naučnog vijeća Saobraćajnog fakulteta u Doboju održanoj dana  25.  06.   2019. godine doc. dr Zoran Ćurguz predložen je za dekana ove organizacione jedinice za novi mandati period od četiri godine.

Odluku o izboru dekana Saobraćajnog fakulteta donijeće rektor Univerziteta.

Nakon provedene konkursne  procedure u kojoj su kandidature podnijeli aktuelni dekan doc. dr Zoran Ćurguz i doc. dr Želјko Stević Nastavno-naučno vijeće Saobraćajnog fakulteta je podrušku dalo aktuelnom dekanu cijeneći postignute rezultate rada u tekućem mandatu kao i izloženu programsku orjentaciju za novi mandatni period.

Ispred Univerziteta u Istočnom Sarajevu sjednici je prisustvovao prof. dr Dejan Bokonjić prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta.