Start / Sve Aktuelnosti / Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

Univerzitet u Istočnom Sarajevu je uspješno završio proces reakreditacije studijskih programa i veoma smo zadovoljni mišljenjem akreditacione komisije o svim aktivnostima i napretku Univerziteta koji je evidentan.

Istovremeno, u obavezi smo da osiguramo i štitimo zakonitost funkcionisanja Univerziteta koja je trenutno ugrožena, s obzirom na to da su inspekcijskim pregledima utvrđene brojne nepravilnosti kad je u pitanju studentsko predstavničko tijelo, koje se odnose na, kako se ispostavilo, neregularno sprovedene izbore za Studentski parlament, njegovo konstituisanje, kao i činjenicu da je utvrđen prestanak mandata 13 članova Parlamenta, uključujući i predsjednika, studenta prorektora, članove Senata i Upravnog odbora Univerziteta iz reda studenata. Takođe, vođene su nezakonite aktivnosti od strane Parlamenta i njegovog predsjednika na smjenama studenata iz nastavno-naučnih vijeća, kao i povlačenju svih izabranih predstavnika, uprkos neslaganju pojedinih studenata, što je dovelo do blokade rada pojedinih fakulteta nemogućnošću održavanja sjednica vijeća. Studentski parlament nije upisan u Registar studentskih predstavničkih tijela i organizacija, što znači da, sa stanovišta zakona, uopšte ne postoji. Tzv. Studentski parlament donosi sve odluke na osnovu Statuta koji nikad nije dobio potvrdu Senata. Javnost treba da zna i to da su studenti Univerziteta prikupili preko 1600 potpisa, tražeći raspisivanje zakonitih i poštenih izbora za Studentski parlament.

Obavještavamo javnost i da policija istražuje finansijsko poslovanje tzv. Studentskog parlamenta, koji o svom poslovanju nije podnosio izvještaje Upravnom odboru Univerziteta, što je bila njihova pravom utvrđena obaveza.

U toku su aktivnosti u vezi sprovođenja vanrednih izbora za studentsko predstavničko tijelo kako bi, u najkraćem roku, svi organi Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i fakulteti i akademije mogli nesmetano nastaviti sa radom i kako bi se obezbijedila zakonitost njihovog rada. U skladu sa planom o brojnim aktivnostima na afirmisanju svih vrijednosti našeg Univerziteta, zajedno sa našim studentima, nastavićemo sa radom na njegovom razvoju i unapređenju svih segmenata njegovog djelovanja.

Studenti koji su se obratili medijima nisu legalni predstavnici studenata UIS, s obzirom na to da im je, po sili zakona, obnovom godine prestao mandat. Ovakvi istupi u medijima neodgovornih pojedinaca nanose nesagledivu štetu Univerzitetu, u trenutku kada se vodi aktivna kampanja za upis što većeg broja studenata u novu akademsku godinu, ali neće spriječiti pozitivne procese kroz koje Univerzitet prolazi.

UPRAVA UNIVERZITETA

Prilog: Saopštenje za javnost