Start / Science / Projects Science / National projects

National projects

Naziv projekta Fakultet nosilac projekta Koordinator projekta Fond iz kojeg se projekat finansira
1. Primjena dinamičkog softvera Cinderella u naučno-tehničkim istraživanjima, matematici i obrazovanju. Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje Prof. dr Dušan Jokanović Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske. (Ugovor zaključen 31.12.2014.)
2. Izrada projektne dokumentacije i prototipa nosača sočiva za naočale Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje Doc. dr Obrad Spaić Ministarstvo Civilnih poslova(Projekat počeo sa implementacijom 1.9.2013.)
3. Model upravljanja ljudskim resursima sa ciljem rješavanja problema strukturalne nezaposlenosti Republike Srpske Fakultet poslovne ekonomije Prof. dr Miladin Jovičić Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
4. Demografski resursi i organizacija obrazovnog sistema u Republici Srpskoj Pedagoški fakultet Prof. dr Momčilo pelemiš Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
5. Uticaj demografskog starenja na održivost javnih finansija u Republici Srpskoj Pedagoški fakultet Prof. dr Nenad Lalić Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
6. Identifikacija darovitosti kod učenika nižih razreda osnovne škole putem procjene Pedagoški fakultet Prof. dr Vlado Simeunović Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
7. Uticaj budućih demografskih kretanja na razvoj Republike Srpske Pedagoški fakultet Prof. dr Stevo Pašalić Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
8. Utvrđivanje potreba tržišta rada sa stanovišta kompetencija stečenih na visokoškolskim ustanovama u procesu reforme visokog obrazovanja Pedagoški fakultet Prof. dr Vlado Simeunović Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2015.)
9. Softverski alati u detekciji posturalnih poremećaja kod djece u uzrastu 6-11 godina Pedagoški fakultet Prof. dr Danimir Mandić Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2015.)
10. Planiranje porodice i edukacija kao model demografskog oporavka Republike Srpske Pedagoški fakultet Prof. dr Srđan Lalić Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2015.)
11. Disperiteti prostornog razvoja Republike Srpske na osnovu vrijednosti indeksa ljudskog razvoja Pedagoški fakultet Prof. dr Danijel Romano Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2015.)
12. Razvoj uređaja energetske elektronike za povećanje energetske efikasnosti fotonaponskih sistema u građevinarstvu Elektrotehnički fakultet Prof. dr Milomir Šoja Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
13. Genetički diverzitet i varijabilitet divlje trešnje (Prunus avium L) Poljoprivredni fakultet Prof. dr Vasilije Isajev Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
14. Uticaj podloge na biološko-pomološke osobine i hemijski sastav ploda šljive (Prunus domestica L) Poljoprivredni fakultet Prof. dr Dragan Milatinović i mr Mirjana radović Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
15. Prinos, evaporacija i efikasnost iskorišćavanja vode lucerke (Medicago sativa L) Poljoprivredni fakultet Prof. dr Gordana Šekularac Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
16. Primjena vodiča WRB na odabranim lokalitetima istočne Hercegovine Poljoprivredni fakultet Prof. dr Ljiljana Nešić i mr Vesna Tunguz Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
17. Značaj organske poljoprivrede u očuvanju biodiverziteta ruralnih područja Poljoprivredni fakultet Doc. dr Goran Perković Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2015.)
18. Otpornost domaćih sorti nekih ratarskih kultura na stres prouzrokovan sušom Poljoprivredni fakultet Prof. dr Vesna Milić Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2015.)
19. Značaj antioksidativnog sistema u mehanizmu relaksantnog efekta heksoprenalina i nikorandila na različite tipove izolovoanog uterusa Medicinski fakultet Prof. dr Slobodan Milovanović Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
20. Značaj molekularne biologije u dijagnostici i terapiji tumora pluća Medicinski fakultet Prof. dr Milan Kulić Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
21. Efekti kombinovane primjene faktora rasta i keramičkih implatata u terapiji infrakoštanih defekata parodoncijuma Medicinski fakultet Prof. dr Smiljka Cicmil Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
22. Specifičnost veze dentalnih keramika i kompozitnih cemenata Medicinski fakultet Prof. dr Nedeljka Ivković Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2015.)
23. Značaj molekularno-biloških metoda u praćenju hepatitica C virusne infekcije kod pacijenata na hemodijalizi Medicinski fakultet Prof. dr Milan Kulić Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2015.)
24. Hronična inflamacija kod oboljelih od paradontopatije kao faktor rizika za nastanak aterosklerotskih kardiovaskularnih oboljenja Medicinski fakultet Prof. dr Smiljka Cicmil Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2015.)
25. Prevencija sekundarnih posljedica poremećaja sluha, govora i jezika kod djece u istočnom dijelu Republike Srpske Medicinski fakultet Prof. dr Maja Račić Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2015.)
26. Značaj srpskog jezika i književnosti za očuvanje identiteta Repblike Srpske Filozofski fakultet Prof. dr Miloš Kovačević Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
27. Kontinuitet trajanja srpskog naroda zapadno od Drine-istorijske osnove nastanka Republike Srpske Filozofski fakultet Prof. dr Draga Mastilović Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
28. Strategija učenja stranog jezika Filozofski fakultet Prof. dr Biljana Sladoje Bošnjak Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
29. Korpus savremenog srpskog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Filozofski fakultet Doc. Dr Olja Jojić Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
30. Spektar diferencijalnih operatora Filozofski fakultet Doc. dr Vladimir Vladičić Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2015.)
31. Savremeni problemi istraživanja u učenju matematičke analize Filozofski fakultet Prof. dr Nebojša Elez Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2015.)
32. Inverzni spektralni problemi Filozofski fakultet Prof. dr Milenko Pikula Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2015.)
33. Obnovljive sirovine kao reaktanti za dobijanje ekološki prihvatljivih materijala Tehnološki fakultet Prof. dr Milovan Jotanović Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
34. Uticaj primijenjene atmosferske plazme na trajnost i tehnološka svojstva prehrambenih proizvoda Tehnološki fakultet Prof. dr Radoslav Grujić Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
35. Sinteza i primjena nanokristalne alumine Tehnološki fakultet Doc. dr Zoran Obrenović Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
36. Katalitičko djelovanje sumporne kiseline na morfologiju elektohemijski dobijenog bakarnog praha Tehnološki fakultet Prof. dr Milorad Tomić Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
37. Ekstrakt žalfije kao inhibitor korozije čelika Tehnološki fakultet Prof. dr Miomir Pavlović Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.
38. Karakterizacija crvenog mulja iz fabrike glinice Alumina kao polazna osnova za istraživanje mogućnosti upotrebe Tehnološki fakultet Prof. dr Slavko Smiljanić Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
39. Uticaj metanola na depolarizaciju anodne reakcije u elektrolitu za proizvodnju elektrolitnog cinka Tehnološki fakultet Prof. dr Dušan Stanojević Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2014.)
40. Struktuiranje hibridnih poliuretanskih elastomera na osnovu obnovljivih sirovina Tehnološki fakultet Prof. dr Milovan Jotanović Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2015.)
41. Elektrohemijsko dobijanje ekološi prihvatljivih zaštitnih prevlaka legura Zn-Ni-Co na čeliku i njihova karakterizacija Tehnološki fakultet Prof. dr Milorad Tomić Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2015.)
42. Uticaj zamjene neorganskih soli dodacima prirodnog porjekla na kvalitet i bezbjednost kobasica izrađenih prema principima organske proizvodnje Tehnološki fakultet Prof. dr Radoslav Grujić Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2015.)
43. Remedijacija otpadnih muljeva neorganskim imobilizacionim agensima Tehnološki fakultet Prof. dr Miladin Gligorić Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2015.)
44. Mjerenje trenutnog stanja radioaktivnosti zemlje, vode i vazduha na području Novog Grada Saobraćajni fakultet Prof. dr Zoran Ćurguz Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 31.12.2015.)

PODRŠKA RAZVOJU TEHNOLOGIJE

1. Unapređenje energetske efikasnosti izolacionih materijala dodatkom produkata reciklaže polimernog otpada Tehnološki fakultet Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 23.12.2015.)
2. Optimizacija karakterističnih parametara kod spaljivanja medicinskog otpada Tehnološki fakultet Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 23.12.2015.)
3. Elaborat za izradu autonomnog solarnog energetskog izvora (generatora) sa daljinskom kontrolom i nadzorom za energetsko napajanje telekomunikacionih objekata  

Saobraćajni fakultet

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.

(Ugovor zaključen 23.12.2015.)

4. Implementacija veb aplikacija u inteligentnim transportnim sredstvima za informisanje putnika u javnom autobuskom saobraćaju Saobraćajni fakultet Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 23.12.2015.)

ZAJEDNIČKI BILATERALNI NAUČNOISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Naziv projekta Fakultet nosilac projekta Koordinator projekta Fond iz kojeg se projekat finansira
1. Razmjena istraživača iz Republike Srpske i Republike Slovenije koji će realizovati zajednički bilateralni naučnoistraživački projekat „Proivodnja stabilnih eko-prihvatljivih hidrofobnih površina sa anti-korozionim svojstvima za različite tipove konstrukcionih materijala“  

 

Tehnološki fakultet

 

 

Prof. dr Miomir Pavlović

 

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske (Ugovor zaključen 28.03.2016.)

2. Razmjena istraživača iz Republike Srpske i Republike Slovenije koji će realizovati zajednički bilateralni naučnoistraživački projekat „Korištenje niskotemperaturnih geotermalnih resursa za potrebe visokotemperaturnoh daljinskog grijanja“   

 

Tehnološki fakultet

  

 

Prof. dr Milovan Jotanović

  

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske (Ugovor zaključen 28.03.2016.)

3. Razmjena istraživača iz Republike Srpske i Republike Slovenije koji će realizovati zajednički bilateralni naučnoistraživački projekat „Proizvodnja stabilnih eko-prihvatljivih hidrofobnih površina sa anti-korozionim svojstvima za različite tipove konstrukcionih materijala“   

 

Tehnološki fakultet

  

 

Prof. dr Miomir Pavlović

 

 

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske (Ugovor zaključen 28.03.2016.)

4. Razmjena istraživača iz Republike Srpske i Republike Slovenije koji će realizovati zajednički bilateralni naučnoistraživački projekat „Polu-lučno tranzitivni grafovi većeg stepena“   

Fakultet za proizvodnju i menadžment

  

 

Prof. dr Dušan Jokanović

 

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske (Ugovor zaključen 28.03.2016.)

5. Razmjena istraživača iz Republike Srpske i Crne Gore koji će realizovati zajednički bilateralni naučnoistraživački projekat „Diversifikacija ruralne ekonomije: studija komparativnih slučajeva između Bosne i Hercegovine i Crne Gore/DIRULECO/“   

 

 

Poljoprivredni fakultet

  

 

 

 

Doc. dr Siniša Berjan

 Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske (Ugovor zaključen 03.06.2016.)

NABAVKA OPREME

Naziv projekta Fakultet nosilac projekta Fond iz kojeg se projekat finansira
1. Nabavka opreme za naučnoistraživački rad Medicinski fakultet Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske. (Ugovor zaključen 11.11.2015.)
2. Nabavka opreme za naučnoistraživački rad Fakultet za proizvodnju i menadžment Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske. (Ugovor zaključen 11.11.2015.)
3. Nabavka opreme za naučnoistraživački rad Elektrotehnički fakultet Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske. (Ugovor zaključen 11.11.2015.)
4. Nabavka opreme za naučnoistraživački rad Tehnološki fakultet Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske. (Ugovor zaključen 11.11.2015.)
5. Nabavka opreme za naučnoistraživački rad Medicinski fakultet Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske. (Ugovor zaključen 11.11.2015.)
6. Nabavka opreme za ispitivanje optičkih vlakana Saobraćajni fakultet Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.(Ugovor zaključen 23.12.2015.)