Старт / Медицински факултет / Медицински факултет – НН Вијеће

Медицински факултет – НН Вијеће

Вијеће Факултета чине наставници и сарадници у радном односу са пуним радним временом на Универзитету у Источном Сарајеву, као и наставници клиничких грана из научних области медицине и здравства са непуним радним временом који су у радном односу са пуним радним временом запослени у здравственој установи која је наставна база Универзитета / Факултета, који изводе наставу на студијским програмима на Медицинском факултету, те представници студената свих циклуса студија изабраних у складу са овим Статутом, с тим да заступљеност студената не може бити мања од 15% од укупног броја чланова Вијећа Факултета.
Вијеће Факултета доноси одлуке из своје надлежности већином гласова укупног броја чланова вијећа, осим за одлуке о избору у звања.
За одлуке Вијећа Факултета о избору у звања потребна је и већина од укупног броја наставника.
Избор студената у Вијеће Факултета врши се на основу Интерног огласа који расписује декан Факултета.
Интерним огласом се одређује дан одржавања избора, број кандидата који се бирају и гласачко мјесто.
Пријава на Интерни оглас се врши лично, писменим путем на протокол Факултета уз обавезно прилагање биографије и увјерења о статусу студента.
Право гласа имају сви студенти Медицинског факултета.
Изборе проводи и организује Изборна Комисија коју именује декан Факултета, а која има пет чланова (три представника студената и два представника Факултета).
Изборна Комисија је обавезна резултате одржаних избора објавити у року од 24 сата од затварања гласачких мјеста.
Кандидатима који су добили највећи број гласова чланство у Вијећу Факултета се верификује на првој сједници Вијећа након проведених избора.
Мандат изабраним члановима траје једну академску годину.
Пријављени кандидати који нису избрани имају право приговора на објављене резултате у року од 3 дана. Приговор се подноси Вијећу Факултета, а одлука Вијећа по приговору је коначна.
Сву техничку помоћ око организације и одржавања избора обезбјеђују одговарајуће службе Факултета.