Obrasci

 1. Završni izvještaj o realizovanom bilateralnom naučnoistraživačkom projektu u oviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore
 2. Izvještaj o realizovanom bilateralnom naučnoistraživačkom projektu u oviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore – prva godina istraživanja
 3. Obrasci izvještaja o realizaciji projekata sa mladim istraživačima ( Izvještaj o radu mladog istraživača, Izvještaj mentora o radu mladog istraživača, Mišlјenje rukovodioca naučno-istraživačke organizacije o realizaciji projekta sa mladim istraživačem, Izvještaj o rezultatima naučnoistraživačkog projekta sa mladim istraživačem, Finansijski izvještaj o realizaciji naučnoistraživačkog projekta sa mladim istraživačem)
 4. Obrasci izvještaja o sufinansiranim publikacijama (Izvještaj o utrošenim sredstvima za izdavanje naučnih časopisa, Izvještaj o utrošenim sredstvima za izdavanje godišnjaka/zbornika naučnih radova, Izvještaj o utrošenim sredstvima za izdavanje naučnih knjiga )
 5. Izvještaj o naučnom usavršavanju u inostranstvu
 6. Izvještaj o održanom naučnom skupu u zemlјi uz finansijsku podršku ministarstva
 7. Izvještaj sa učešća na naučnom skupu/sastanku
 8. Izvještaj o naučnom studijskom boravku u inostranstvu
 9. Obrasci izvještaja o realizaciji naučno-istraživačkih projekata (Finansijski izvještaj o realizaciji naučno-istraživačkog projekta , Izvještaj o rezultatima naučno-istraživačkog projekta )
 10. Završni izvještaj o realizovanom bilateralnom naučnoistraživačkom projektu u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije
 11. Izvještaj o realizovanom bilateralnom naučnoistraživačkom projektu u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije – prva godina istraživanja
 12. Obrasci izvještaja za sufinansiranje učešća u naučnoistraživačkim programima Evropske unije (Izvještaj o sufinansiranju učešća u COSTakcijama – odobreni projekti , Izvještaj o sufinansiranju učešća u COST akcijama – pripremne aktivnosti na izradi projekta , Izvještaj o sufinansiranju učešća u HORIZONTU 2020 – odobreni projekti , Izvještaj o sufinansiranju učešća u horizontu 2020 – pripremne aktivnosti na izradi projekta )
 13. Obrasci izvještaja za naučno-istraživačke projekte po konkursu iz 2015. godine (Finansijski izvještaj prilog 5a, Prilog 5 Obrazac za dostavu narativnog i finansijskog izvještaja)
 14. Izvještaj o realizaciji projekta nabavke opreme
 15. Obrasci izvještaja za projekate razvoja tehnologija, nabavke opreme i učešća na stručnim skupovima o razvoju tehnologija (Prilog 5 Obrazac za dostavu narativnog i finansijskog izvještaja, PRILOG 5a Finansijski izvještaj tabela)
 16. Obrasci izvještaja za projekate razvoja inovatorstva u Republici Srpskoj (Prilog 5 Obrazac za dostavu narativnog i finansijskog izvještaja, PRILOG 5a Finansijski izvještaj tabela)
 17. Izvještaj o radu organizacije inovatorstva izvještaj o realizaciji stimulacije za pojedinačni inovatorski rad
 18. Zahtjev za upis u registar-obrazac 1, Razvoj tehnologija W
 19. Godišnji izvještaj Registar-Obrazac 3, Razvoj tehnologija
 20. Zahtjev za promjenu podataka-Obrazac 2, Razvoj tehnologija