Start / Nauka / Kancelarija za NIR / Prodekani za NIR

Prodekani za NIR

Akademija likovnih umjetnosti

Mr Igor Bošnjak

+387 59 240 021
glijaa@gmail.com

Biografija

Biografija

Igor Bošnjak (rođen 1981 u Sarajevu) živi i radi u Trebinju. Uglavnom radi na polju filma, videa, instalacije i fotografije. Trenutno zaposlen u zvanju docenta na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju. Završio je Akademiju likovnih umjetnosti Trebinje 2005. (BA) na Odsjeku za slikarstvo. Od 2007. do 2008. završio je interdisciplinarne master studije (MA) na Odsjeku Teorija umetnosti i Medija na Univerzitetu Umetnosti u Beogradu, Srbija. Izlagao je na preko 20 samostalnih i preko 150 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Više informacija na: www.igorbosnjak.com

Pravoslavni bogoslovski fakultet

Dr Darko Đogo

+387 58 220 060
darkodjogo@gmail.com

Biografija

Biografija

Protojerej-stavrofor dr Darko R. Đogo (Sarajevo, 1983) je sveštenik Srpske Pravoslavne Crkve i vanredni profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog, Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Sa porodicom, ocem Ristom, majkom Gordanom i bratom Markom uslјed ratnih okolnosti dolazi na Pale (1992), gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Bogoslovsko obrazovanje i sva dosadašnja naučna zvanja stekao je na pomenutom PBF u Foči, a stručno se usavršavao u Nјemačkoj i SAD. Do sada je objavio dvije knjige i više samostalnih naučnih radova na srpskom, engleskom, ruskom i rumunskom jeziku. Govori nekoliko stranih jezika. Nastoji da bogoslovlјe kao potragu za Smislom učini sastavnim dijelom savremene srpske kulture. Oženjen je suprugom Jelenom i otac je troje djece: Evgenija, Nikoline i Marije. Prodekan  je za nauku na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči.

 

 

Ekonomski fakultet Pale

Dr Marko Đogo

+387 57  226 651
markodjogo@yahoo.com

Biografija

Biografija

Marko Đogo rođen je 30.11.1983. godine u Sarajevu od oca Rista (žurnaliste) i majke Gordane (dipl. ekonomiste). Tu započinje osnovno-školsko obrazovanje koje uslјed ratnih okolnosti završava na Palama, sa odličnim uspjehom. Nakon toga upisuje Gimanziju, opšti smjer, na Palama koju takođe završava sa odličnim uspjehom. Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu upisuje 2002. godine gdje diplomira 2006. godine kao student generacije sa prosječnom ocjenom 9,13. Iste godine upisuje post-diplomske studije, smjer Poslovne finansije i bankarstvo, na Ekonomskom fakultetu na Palama, gdje magistrira 2009. godine sa magistarskim radom pod naslovom: „Uticaj finansijske liberalizacije na privrede Zemalјa u tranziciji sa posebnim osvrtom na BiH“. U toku post-diplomskih (magistarskih) studija ostvario je prosječnu ocjenu 9,70. U aprilu 2013. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uticaj režima deviznog kursa na platne bilanse Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske“, na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, pod mentorstvom prof. dr Radovana Kovačevića, redovnog profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu.Od septembra 2016. godine do jula 2017. godine boravio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Splitu gdje je obavio post-doktorsko istraživanje zahvalјujući stipendiji Evropske komisije, program ERASMUS MUNDUS – SUNBEAM. Kao izuzetan student bio je stipendista Evropske komisjije,  Fondacije dr Milan Jelić, Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske i Grada Istočno Sarajevo.Od 2007. Godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u I. Sarajevu. Aktivan je naučni radnik sa objavlјene tri knjige i dvadeste i pet naučnih radova u BiH; Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Turskoj. Tečno govori engleski jezik. Oženjen, otac troje djece.

Ekonomski fakultet Brčko

Dr Lazar Radovanović

+387 49 234 940
lazar.radovanovic.efb@gmail.com

Biografija

Biografija

Lazar Radovanović je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Brčko, od 2015. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (1979), magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (2003), a doktorsku disertaciju odbranio na Ekonomskom fakultetu Brčko (2010). Karijeru diplomiranog ekonomiste počeo je u proizvodnom preduzeću. Od 1980. do 1998. godine bio je profesor ekonomske i informatičke grupe predmeta, u Tehničkoj i Ekonomskoj školi u Brčkom. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Brčko od 1998. godine. Biran je u zvanje asistenta (1998), višeg asistenta (2003), docenta (2010) i vanrednog profesora (2015) na užoj naučnoj oblasti Informacioni sistemi – društveni aspekti. Autor je nekoliko knjiga, naučnih i stručnih članaka iz oblasti ekonomije, informatike, organizacije, menadžmenta i sistema podrške odlučivanju. Lazar K. Radovanović je prodekan za naučnoistraživački rad na Ekonomskom fakultetu Brčko i član Komiteta za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Posjeduje sertifikat za interne auditore na univerzitetu po zahtjevima ISO 9000:2008 Slovenačkog instituta za kvalitet i metrologiju.

Elektrotehnički fakultet

Dr Danijel Mijić

+387 57 342 788
danijel.mijic@etf.unssa.rs.ba

Biografija

Biografija

Danijel Mijić je trenutno nastavnik u zvanju docenta na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u oblasti Računarstva i informatike. Uža oblast interesovanja je razvoj aplikacija za softversku podršku osiguranju kvaliteta na visokoškolskim ustanovama. Objavio je nekoliko radova u časopisima i više od 30 radova na konferencijama međunarodnog i nacionalnog značaja. Učestvovao je u većem broju domaćih i međunarodnih projekata povezanim sa osiguranjem kvaliteta. Član je Komiteta za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i bio je aktivan učesnik procesa vezanih za internu i eksternu evaluaciju na Univerzitetu. Član je i međunarodne organizacije IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i lokalnog udruženja Alumni asocijacija inženjera elektrotehnike.

Filozofski fakultet

Dr Marija Letić

+387 57 223 479
marija.letic@ffuis.edu.ba

Biografija

Biografija

Marija Letić, vanredni profesor, rođena je 2. 4. 1976. godine u Bileći. Osnovne studije engleskog i italijanskog jezika i književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Na Filološkom fakultetu u Banjoj Luci doktorirala je književne nauke. Predaje englesku književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Dr Milomir Trivun

+387 57 226 836
milomirtrivun@gmail.com

Biografija

Biografija

Milomir Trivun rođen je u Foči (Bosna i Hercegovina), gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a Fakultet za fizičku kulturu upisao je u Sarajevu. Aktivno se bavio sportom, a trenersko umjeće ostvarivao je u plivačkom klubu „Bosna“ iz Sarajeva. Osim plivanjem Milomir Trivun član je planinarskog društva „Zelengora“ iz Foče, Planinarsko ekološkog društva Romanija Pale. Osvojio je mnoge vrhove Evrope, među kojima i Mitikas (Olimp), Kajmakčalan i Korab, Midžor (Srbija). Magistarsku tezu pod nazivom „Povezanost morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti sa situaciono motoričkim sposobnostima studenata Fakulteta fizičke kulture u plivanju“ odbranio je 2003. godine na Fakultetu fizičke kulture u Nišu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Metodološki procesi u nastavi plivanja i uticaj na specifične motoričke sposobnosti“, odbranio je 2007. godine, na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prodekan za nauku je od 2012. godine. Urednik je u redakciji Sport i Zdravlјe (nučno-stručni časopis iz oblasti fizičkog vaspitannja i sporta) od 2012. godine. Od 2014. godine organizuje prvi kurs (tečaj) međunarodne škole alpinizma, sa Planinarsko-ekološkim društvom „Romanija“ Pale, Planinarskim savezima RS i Srbije i učešćem Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta iz Beograda. Načelnik je za alpinizam u Planinarskom savezu Republike Srpske od 2014. godine i Načelnik za alpinizam u alpinističkom centru „Romanija“ Pale. Također, ima aktivno učešće u mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima iz oblasti sporta i alpinizma.

 

Fakultet poslovne ekonomije

Dr Vitomir Starčević

+387 555 415 200
vitomir.starcevic@fpe.unssa.rs.ba

Biografija

Biografija

Prof. dr Vitomir Starčević rođen je 11. februara 1960. godine u Javoru, opština Šekovići. Ekonomski fakultet završio je 1984. godine u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu. Po završetku studija, 1984. godine, zaposlio se u PMU „Tito“ Banovići gdje radi do 1992. godine prvo kao pripravnik na radnom mjestu Samostalni referent za ekonomsko-finansijske poslove a zatim kao Samostalni referent za troškove i kapacitete. Na Višoj školi za spolјnu trgovinu u Bijelјini, 1995. godine izabran je za predavača na predmetima: Berzansko poslovanje i Bankarsko poslovanje. Magistarski rad pod naslovom „Računovodstvo u funkciji procene vrednosti preduzeća“ odbranio je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Prof. Vitomir Starčević 2000. godine izabran je za višeg asistenta na Ekonomskom fakultetu Brčko, na predmetima: Poslovne finansije i Analiza bilansa a istovremeno je radio na Poslovnoj školi Univerziteta u Tuzli sa sjedištem u Brčkom, na nastavnom predmetu Poslovne finansije. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Kreditni bonitet kao uslov uspostavlјanja finansijske stabilnosti preduzeća u tranziciji„ odbranio je 2009. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Profesor Vitomir Starčević zaposlen je na Fakultetu poslovne Ekonomije u Bijelјini od 2009. godine prvo kao docent a danas kao vanredni profesor na nastavnim predmetima: Finansijska tržišta i Teorija i analiza bilansa i na master studijama na nastavnom predmetu: Ulaganje u hartije od vrijednosti. Profesor Starčević predaje i na Visokoj strukovnoj školi za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum u Sremskoj Mitrovici. Od 2012. godine obavlјa funkciju prodekana za naučno-istraživački rad na Fakultetu poslovne ekonomije Bijelјina.

 

 

Fakultet za proizvodnju i menadžment

Dr Mirjana Milјanović

+387 59 490 654
mirceka@gmail.com

Biografija

Biografija

Rođena  u Trebinju, BiH. Diplomirala i magistrirala na Fakultetu za proizvodnju i manadžment u Trebinju. Doktorirala na Fakultetu  tehničkih nauka u Novom Sadu. Uža naučna oblast – Industrijski menadžment.

 

 

Mašinski fakultet

Dr Aleksandar Košarac

+387 57 340 847
akosarac@gmail.com

Biografija

Biografija

Aleksandar Košarac je rođen 01.10.1975 godine u Sarajevu. Trenutno je nastavnik u zvanju docenta na Mašinskom fakultetu Istočno Sarajevo, sa izborom na naučnu oblast obrazovanja Mašinstvo, uža obrazovna oblast Proizvodne mašinske tehnologije i materijali. Diplomirao je 2000. godine na Mašinskom fakultetu u Srpskom Sarajevu, magistrirao 2010. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, doktorirao 2016. godnine na Fakultetu tehničkih nauzka u Novom Sadu. Radni odnos na Mašinskom fakultet u Srpskom Sarajevu zasnovao je 2000. godine. U periodu septembar 2002 – januar 2004 radio je kao rukovodilac Odjela za program pomoći u oblasti obrazovanja u Sektoru za usklađivanje privrednog sistema i programe pomoći i saradnje sa EU Ministarstva za evropske integracije BiH, u periodu jun 2004 – april 2005 radio je na poslovima Šefa Odsjeka za koordinaciju i razvoj informatičkih sistema u Sektoru za analitiku, procjenu i stratešku analizu Ministarstva bezbjednosti BiH, u periodu april 2005 – novembar 2008 radio na poslovima Šefa Odsjeka za razvoj i održavanje mreža, mrežne opreme i telekomunikacije u Sektoru za Informatiku i telekomunikacione sisteme Ministarstva bezbjednosti BiH. Učestvovao je u većem broju domaćih i međunarodnih projekata. Oženjen je i otac dvoje djece.

 

Muzička akademija

Mr Bilјana Štaka

+387 57 342 124
bilja.staka@gmail.com

Biografija

Biografija

Mr Bilјana Štaka, akademski muzičar–kompozitor, vanr.prof. na predmetu Muzički oblici na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, rođena je 02.12.1965. godine u Sarajevu. Muzičko obrazovanje sticala je u Sarajevu i Novom Sadu gdje je 1989. godine diplomirala na odsjeku za Kompoziciju Akademije umetnosti Novi Sad u klasi kompozitora prof. Dušana Radića. Radni odnos na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu zasnovala je septembra 2000.godine. Poslijediplomske (magistarske) studije završila je na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu 2005. godine na predmetu Muzički oblici, a pod mentorstvom dr Branke Radović, red.prof. i tako stekla zvanje magistra umjetnosti. Od 2012. god. obavlјala je dužnost šefa Teorijske katedre, a od oktobra 2015. je prodekan za umjetnički i naučno-istraživački rad Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Kao aktivni učesnik–izlagač, pojavlјivala se na više međunarodnih simpozijuma i naučnih skupova, a kao rezultat takvih aktivnosti evidentni su objavlјeni brojni stručni radovi iz oblasti teorije i analize. Autor je udžbenika Muzički oblici 1 za Srednje muzičke škole koji je odobren od Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske (2015.) Navedenim aktivnostima možemo dodati mentorski rad sa studentima osnovnih i master studija, recenzije knjiga i udžbenika te brojna članstva u komisijama za odbranu diplomskih radova i magistarskih teza.

 

Medicinski fakultet

Dr Bilјana Mijović

+387 58 210 420
biljana.mijovic@gmail.com

Biografija

Biografija

Prof. dr Biljana Mijović  je doktor medicine, specijalista epidemiologije sa doktoratom iz oblasti epidemiologije.  Od novembra 2017. godine je prodekan za nauku i  istraživanje, a dijelom je zaposlena na Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, regionalni centar Foča. Predavač je većeg broja predmeta drugog i trećeg ciklusa (vanredni profesor) na Medicinskom fakultetu  Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu i na Učiteljskom fakultetu Užice Univerziteta u Kragujevcu. Medicinski fakultet je završila 1986, a specijalizaciju iz epidemiologije 1995. godine. Magistrirala je 2003, a doktorirala 2007. Godine. Zvanje asistenta stekla je 2000, višeg asistenta 2004, docenta 2008, a vanrednog profesora 2013. godine. Tokom predhodnog  radnog  iskustva u Republici Srbiji kao direktor Zavoda za javno zdravlje. Užice učestvovala  u izradi zakonskih i podzakonskih akata Ministarstva zdravlja, od kojih su posebno važni Pravilnik o imunizaciji, Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou, Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Pravilnik o vrstama epidemiološkog nadzora itd. Imala je savjetodavnu ulogu Ministarstva zdravlja Republike Srbije kroz učešće u republičkim stručnim komisijama, kao i u donošenju odluka o uvođenju novih vakcina. Pružanjem konsultantskih usluga gradovima i opštinama u Republici Srbiji  učestvovala je u donošenju lokalnih politika javnog zdravlja. Učestvovala je u dva navrata u nacionalnoj studiji prevalencije bolničkih infekcija u Republici Srbiji, koje su bile input za donošenje podzakonske regulative za nadzor nad bolničkim infekcijama, donošenje politike racionalne upotrebe antibiotika, nadzora nad antibiotskom rezistencijom. Učestvovavala je u planiranju i realizaciji 12 projekata,  a u tri je bila koordinator. Autor je ili koautor preko 60 naučnih i stručnih radova.

 

Pedagoški fakultet

Dr Sanja Opsenica

+387 55 415 400
sanjaopsenica@gmail.com

Biografija

Biografija

Sanja Opsenica rođena 15. februara 1973. godine u Sremskoj Mitrovici. Filozofski fakultet u Novom Sadu, odsek psihologija završila 1996. godine. Poslediplomske studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu završila 2006. godine. Na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu 2006. odbranila doktorsku tezu 2009. god. i time stekla zvanje doktora psiholoških nauka. Radni odnos na Pedagoškom fakultetu zasnovala 2000. godine kao asistent na predmetima Opšta-razvojna psihologija i Pedagoška psihologija. U oktobru 2010. godine izabrana za docenta i od tada postaje odgovorni nastavnik za sve predmete iz oblasti psihologije. Od 2015. god. u zvanju vanrednog profesora. Aktivno se bavi naučno istraživačkim radom. Udata i majka troje dece.

 

Polјoprivredni fakultet

 

Biografija

Biografija

 

 

Pravni fakultet

Dr Goran Marković

+387 57 226 609
goran.rkpbih@gmail.com

Biografija

Biografija

Goran Marković je rođen 1978. godine u Bijeljini. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2001. godine, prosječnom ocjenom tokom studija 9,32. Magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2005. godine, na smjeru Ustavno pravo i politički sistem. Doktorirao je na istom fakultetu, 2009. godine. Zaposlen je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, od 2007. godine, prvo kao viši asistent, a potom kao docent i vanredni profesor, na užoj naučnoj oblasti Ustavno pravo. Autor je dvije monografije (Perspektive participativne demokratije i Bosanskohercegovački federalizam) i koautor udžbenika Ustavno pravo Bosne i Hercegovine. Objavio je više od 70 radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Obavlja funkcije prodekana za naučno-istraživački rad na Pravnom fakultetu i člana Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Član je Upravnog odbora Evropske organizacije za javno pravo, sa sjedištem u Atini. Član je redakcije časopisa Godišnjaka Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Central and Eastern European Legal Studies (Athens) i Journal of Contemporary Central and Eastern Europe (London). Uredio je osam zbornika radova sa naučnik skupova ili tematskih zbornika.

 

Saobraćajni fakultet

Dr Bojan Marić

+387 53 200 103
bojomaric@yahoo.com

Biografija

Biografija

Bojan (Velјko) Marić rođen je 15.07.1980. godine u Zenici, opština Zenica (Bosna i Hercegovina). Oženjen je i ima sina Danila. Osnovnu školu završio je u Zenici i mjestu Rudanka kod Doboja. Nakon osnovne škole upisao je i završio srednju Tehničku školu u Bečeju (Srbija). Na Fakultet Tehničkih Nauka u Novom Sadu upisuje se školske 1999/2000. na odsjek Tehnička mehanika, smjer Tehnička mehanika i dizajn u tehnici (oblast Mašinsko inženjerstvo). Na FTN-u u Novom Sadu stekao je zvanje Diplomirani inženjer mašinstva-master (25.09.2006. godine). Doktorirao je 2016. godine iz oblasti bezbjednost saobraćaja na Saobraćajnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, a prije toga je 2012. godine iz iste oblasti magistrirao na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Trenutno u zvanju docenta na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, Univerziteta u Istočnom Sarajevu predaje na studijskom programu Saobraćaj na smjerovima: Drumski saobraćaj i transport i Motorna vozila.

Tehnološki fakultet

Dr Aleksandar Došić

+387 56 261 072
aleksandar.dosic@gmail.com

Biografija

Biografija

Dr Aleksandar Došić, je prodekan za naučno-istraživački rad na Tehnološkom fakultetu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UES) i docent na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Nastavnik i saradnik je na predmetima Opšta hemija i Neorganska hemija na Katedri za hemiju i Departmana za biologiju Tehnološkog fakulteta i Polјoprivrednog fakulteta (UES). Oblasti istraživanja su iz neorganske hemije, hemijskog inženjeringa i remedijacije kontaminirane vode, zemlјišta i sedimenta.