Start / Nauka / Kancelarija za NIR / Prodekani za NIR

Prodekani za NIR

Akademija likovnih umjetnosti

Biografija

Biografija

Pravoslavni bogoslovski fakultet

Dr Darko Đogo

+387 58 220 060
darkodjogo@gmail.com

Biografija

Biografija

Protojerej-stavrofor dr Darko R. Đogo (Sarajevo, 1983) je sveštenik Srpske Pravoslavne Crkve i vanredni profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog, Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Sa porodicom, ocem Ristom, majkom Gordanom i bratom Markom uslјed ratnih okolnosti dolazi na Pale (1992), gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Bogoslovsko obrazovanje i sva dosadašnja naučna zvanja stekao je na pomenutom PBF u Foči, a stručno se usavršavao u Nјemačkoj i SAD. Do sada je objavio dvije knjige i više samostalnih naučnih radova na srpskom, engleskom, ruskom i rumunskom jeziku. Govori nekoliko stranih jezika. Nastoji da bogoslovlјe kao potragu za Smislom učini sastavnim dijelom savremene srpske kulture. Oženjen je suprugom Jelenom i otac je troje djece: Evgenija, Nikoline i Marije. Prodekan  je za nauku na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči.

 

 

Ekonomski fakultet Pale

Dr Marko Đogo

+387 57  226 651
markodjogo@yahoo.com

Biografija

Biografija

Marko Đogo rođen je 30.11.1983. godine u Sarajevu od oca Rista (žurnaliste) i majke Gordane (dipl. ekonomiste). Tu započinje osnovno-školsko obrazovanje koje uslјed ratnih okolnosti završava na Palama, sa odličnim uspjehom. Nakon toga upisuje Gimanziju, opšti smjer, na Palama koju takođe završava sa odličnim uspjehom. Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu upisuje 2002. godine gdje diplomira 2006. godine kao student generacije sa prosječnom ocjenom 9,13. Iste godine upisuje post-diplomske studije, smjer Poslovne finansije i bankarstvo, na Ekonomskom fakultetu na Palama, gdje magistrira 2009. godine sa magistarskim radom pod naslovom: „Uticaj finansijske liberalizacije na privrede Zemalјa u tranziciji sa posebnim osvrtom na BiH“. U toku post-diplomskih (magistarskih) studija ostvario je prosječnu ocjenu 9,70. U aprilu 2013. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uticaj režima deviznog kursa na platne bilanse Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske“, na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, pod mentorstvom prof. dr Radovana Kovačevića, redovnog profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu.Od septembra 2016. godine do jula 2017. godine boravio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Splitu gdje je obavio post-doktorsko istraživanje zahvalјujući stipendiji Evropske komisije, program ERASMUS MUNDUS – SUNBEAM. Kao izuzetan student bio je stipendista Evropske komisjije,  Fondacije dr Milan Jelić, Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske i Grada Istočno Sarajevo.Od 2007. Godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u I. Sarajevu. Aktivan je naučni radnik sa objavlјene tri knjige i dvadeste i pet naučnih radova u BiH; Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Turskoj. Tečno govori engleski jezik. Oženjen, otac troje djece.

Ekonomski fakultet Brčko

Biografija

Biografija

Elektrotehnički fakultet

Dr Danijel Mijić

+387 57 342 788
danijel.mijic@etf.unssa.rs.ba

Biografija

Biografija

Danijel Mijić je trenutno nastavnik u zvanju docenta na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u oblasti Računarstva i informatike. Uža oblast interesovanja je razvoj aplikacija za softversku podršku osiguranju kvaliteta na visokoškolskim ustanovama. Objavio je nekoliko radova u časopisima i više od 30 radova na konferencijama međunarodnog i nacionalnog značaja. Učestvovao je u većem broju domaćih i međunarodnih projekata povezanim sa osiguranjem kvaliteta. Član je Komiteta za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i bio je aktivan učesnik procesa vezanih za internu i eksternu evaluaciju na Univerzitetu. Član je i međunarodne organizacije IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i lokalnog udruženja Alumni asocijacija inženjera elektrotehnike.

Filozofski fakultet

Dr Ognjen Kurteš

Biografija

Biografija

 

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

 

Biografija

Biografija

 

 

Fakultet poslovne ekonomije

Dr Vitomir Starčević

+387 555 415 200
vitomir.starcevic@fpe.unssa.rs.ba

Biografija

Biografija

Prof. dr Vitomir Starčević rođen je 11. februara 1960. godine u Javoru, opština Šekovići. Ekonomski fakultet završio je 1984. godine u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu. Po završetku studija, 1984. godine, zaposlio se u PMU „Tito“ Banovići gdje radi do 1992. godine prvo kao pripravnik na radnom mjestu Samostalni referent za ekonomsko-finansijske poslove a zatim kao Samostalni referent za troškove i kapacitete. Na Višoj školi za spolјnu trgovinu u Bijelјini, 1995. godine izabran je za predavača na predmetima: Berzansko poslovanje i Bankarsko poslovanje. Magistarski rad pod naslovom „Računovodstvo u funkciji procene vrednosti preduzeća“ odbranio je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Prof. Vitomir Starčević 2000. godine izabran je za višeg asistenta na Ekonomskom fakultetu Brčko, na predmetima: Poslovne finansije i Analiza bilansa a istovremeno je radio na Poslovnoj školi Univerziteta u Tuzli sa sjedištem u Brčkom, na nastavnom predmetu Poslovne finansije. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Kreditni bonitet kao uslov uspostavlјanja finansijske stabilnosti preduzeća u tranziciji„ odbranio je 2009. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Profesor Vitomir Starčević zaposlen je na Fakultetu poslovne Ekonomije u Bijelјini od 2009. godine prvo kao docent a danas kao vanredni profesor na nastavnim predmetima: Finansijska tržišta i Teorija i analiza bilansa i na master studijama na nastavnom predmetu: Ulaganje u hartije od vrijednosti. Profesor Starčević predaje i na Visokoj strukovnoj školi za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum u Sremskoj Mitrovici. Od 2012. godine obavlјa funkciju prodekana za naučno-istraživački rad na Fakultetu poslovne ekonomije Bijelјina.

 

 

Fakultet za proizvodnju i menadžment

Dr Mirjana Milјanović

+387 59 490 654
mirceka@gmail.com

Biografija

Biografija

Rođena  u Trebinju, BiH. Diplomirala i magistrirala na Fakultetu za proizvodnju i manadžment u Trebinju. Doktorirala na Fakultetu  tehničkih nauka u Novom Sadu. Uža naučna oblast – Industrijski menadžment.

 

 

Mašinski fakultet

Dr Saša Prodanović

sasa.prodanovic@ues.rs.ba

Biografija

Biografija

Dr Saša Prodanović, dipl. inž. mašinstva je rođen 26.09.1977. godine u Sarajevu. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi u zvanju docenta na užoj naučnoj oblasti Mašinstvo i užoj oblasti obrazovanja Mehatronika i automatizacija. Osnovne studije je završio 2004. god. na Mašinskom fakultetu Istočno Sarajevo, smjer Proizvodno mašinstvo. Iste godine je zasnovao radni odnos na Mašinskom fakultetu Istočno Sarajevo. Magistrirao je na Mašinskom fakultetu Kralјevo, Univerziteta u Kragujevcu 2009. god. završivši postdiplomske studije, smjer Sistemi automatskog upravlјanja. Doktorsku disertaciju iz oblasti Automatskog upravlјanja odbranio je 2016. god. na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kralјevu, Univerziteta u Kragujevcu. Autor je ili koautor većeg broja naučnih i stručnih radova objavlјenih u domaćim i međunarodnim časopisima i na konferencijama. Učestvovao je u realizaciji više domaćih i međunarodnih projekata. Član je Tehničkog komiteta BAS/TC 51 Automatika, pri Institutu za standardizaciju BiH. Govori engleski jezik.

 

Muzička akademija

Mr Bilјana Štaka

+387 57 342 124
bilja.staka@gmail.com

Biografija

Biografija

Mr Bilјana Štaka, akademski muzičar–kompozitor, vanr.prof. na predmetu Muzički oblici na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, rođena je 02.12.1965. godine u Sarajevu. Muzičko obrazovanje sticala je u Sarajevu i Novom Sadu gdje je 1989. godine diplomirala na odsjeku za Kompoziciju Akademije umetnosti Novi Sad u klasi kompozitora prof. Dušana Radića. Radni odnos na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu zasnovala je septembra 2000.godine. Poslijediplomske (magistarske) studije završila je na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu 2005. godine na predmetu Muzički oblici, a pod mentorstvom dr Branke Radović, red.prof. i tako stekla zvanje magistra umjetnosti. Od 2012. god. obavlјala je dužnost šefa Teorijske katedre, a od oktobra 2015. je prodekan za umjetnički i naučno-istraživački rad Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Kao aktivni učesnik–izlagač, pojavlјivala se na više međunarodnih simpozijuma i naučnih skupova, a kao rezultat takvih aktivnosti evidentni su objavlјeni brojni stručni radovi iz oblasti teorije i analize. Autor je udžbenika Muzički oblici 1 za Srednje muzičke škole koji je odobren od Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske (2015.) Navedenim aktivnostima možemo dodati mentorski rad sa studentima osnovnih i master studija, recenzije knjiga i udžbenika te brojna članstva u komisijama za odbranu diplomskih radova i magistarskih teza.

 

Medicinski fakultet

Dr Bilјana Mijović

+387 58 210 420
biljana.mijovic@gmail.com

Biografija

Biografija

Prof. dr Biljana Mijović  je doktor medicine, specijalista epidemiologije sa doktoratom iz oblasti epidemiologije.  Od novembra 2017. godine je prodekan za nauku i  istraživanje, a dijelom je zaposlena na Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, regionalni centar Foča. Predavač je većeg broja predmeta drugog i trećeg ciklusa (vanredni profesor) na Medicinskom fakultetu  Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu i na Učiteljskom fakultetu Užice Univerziteta u Kragujevcu. Medicinski fakultet je završila 1986, a specijalizaciju iz epidemiologije 1995. godine. Magistrirala je 2003, a doktorirala 2007. Godine. Zvanje asistenta stekla je 2000, višeg asistenta 2004, docenta 2008, a vanrednog profesora 2013. godine. Tokom predhodnog  radnog  iskustva u Republici Srbiji kao direktor Zavoda za javno zdravlje. Užice učestvovala  u izradi zakonskih i podzakonskih akata Ministarstva zdravlja, od kojih su posebno važni Pravilnik o imunizaciji, Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou, Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Pravilnik o vrstama epidemiološkog nadzora itd. Imala je savjetodavnu ulogu Ministarstva zdravlja Republike Srbije kroz učešće u republičkim stručnim komisijama, kao i u donošenju odluka o uvođenju novih vakcina. Pružanjem konsultantskih usluga gradovima i opštinama u Republici Srbiji  učestvovala je u donošenju lokalnih politika javnog zdravlja. Učestvovala je u dva navrata u nacionalnoj studiji prevalencije bolničkih infekcija u Republici Srbiji, koje su bile input za donošenje podzakonske regulative za nadzor nad bolničkim infekcijama, donošenje politike racionalne upotrebe antibiotika, nadzora nad antibiotskom rezistencijom. Učestvovavala je u planiranju i realizaciji 12 projekata,  a u tri je bila koordinator. Autor je ili koautor preko 60 naučnih i stručnih radova.

 

Pedagoški fakultet

Dr Nebojša Mitrović

nebojsa.mitrovic@pfb.ues.rs.ba

Biografija

Biografija

Doc.dr Nebojša (Zoran) Mitrović rođen je 13. decembra 1988. godine u Loznici, Republika Srbija. Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu završava 2010. godine. Diplomske akademske master studije upisuje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu i završava ih 2012. godine prosečnom ocenom 9,17. Doktorske akademske studije iz oblasti kineziologije upisuje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, te 2016. godine doktorira sa prosečnom ocenom 9,57.

Radni odnos zasniva avgusta 2011. godine u Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Malom Zvorniku. Zvanje asistenta stekao je 2012. godine, višeg asistenta 2016. godine, docenta 2017.godine na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu gde izvodi nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama. Bio je angažovan na predmetu Metodika nastave fizičkog vaspitanja 1 i 2 na Učitelјskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, Metodika nastave fizičkog vaspitanja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i na predmetu Istraživanje u sportu i fizičkom vaspitanju na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta istog univerziteta.

Autor ili koautor je preko 60 radova iz oblasti kineziologije, koji su publikovani u domaćim i istaknutim međunarodnim časopisima i naučnim konferencijama verifikovanim posebnom međunarodnom odlukom. Bio je više puta angažovan kao predavač na obuci u okviru „Programa pripreme za školu“ i „Podrška unapređenju pristupa i kvaliteta predškolskog odgoja dece“ podržanog od strane Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske i nevladine organizacije Save the Children. Kao istraživač učestvovao je u četiri, a kao koordinator u jednom projektu finansiranom od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, jednom projektu finansiranom od Fonda dečije zaštite Republike Srpske. Kao doktorand, bio je stipendista Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.

Član je Udruženja medicine sporta Srbije, redakcije naučnih časopisa „Nova škola“, „Bijelјinski metodički časopis“, „Metodička praksa“, „Naša škola“, recenzentskog odbora časopisa Croatian Journal of Education, naučnih, organizacionih i recezentskih odbora više međunarodnih naučnih konferencija. Na funkciju prodekana za naučno istraživački rad Pedagoškog fakulteta izabran je 9.10.2019. godine. Govori, čita i piše engleski jezik.

 

Polјoprivredni fakultet

 

Biografija

Biografija

 

 

Pravni fakultet

Dr Dimitrije Ćeranić

Biografija

Biografija

 

Saobraćajni fakultet

Dr Bojan Marić

+387 53 200 103
bojomaric@yahoo.com

Biografija

Biografija

Bojan (Velјko) Marić rođen je 15.07.1980. godine u Zenici, opština Zenica (Bosna i Hercegovina). Oženjen je i ima sina Danila. Osnovnu školu završio je u Zenici i mjestu Rudanka kod Doboja. Nakon osnovne škole upisao je i završio srednju Tehničku školu u Bečeju (Srbija). Na Fakultet Tehničkih Nauka u Novom Sadu upisuje se školske 1999/2000. na odsjek Tehnička mehanika, smjer Tehnička mehanika i dizajn u tehnici (oblast Mašinsko inženjerstvo). Na FTN-u u Novom Sadu stekao je zvanje Diplomirani inženjer mašinstva-master (25.09.2006. godine). Doktorirao je 2016. godine iz oblasti bezbjednost saobraćaja na Saobraćajnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, a prije toga je 2012. godine iz iste oblasti magistrirao na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Trenutno u zvanju docenta na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, Univerziteta u Istočnom Sarajevu predaje na studijskom programu Saobraćaj na smjerovima: Drumski saobraćaj i transport i Motorna vozila.

Tehnološki fakultet

Dr Svetlana Pelemiš

Biografija

Biografija