Sjednice Upravnog odbora

Održana 51. sjednica Upravnog odbora

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu u srijedu, 03. novembra, održana je 51. sjednica Upravnog odbora Univerziteta. Na sjednici su usvojeni Prijedlozi plana budžeta Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2021. godinu, po rebalansu budžeta. Usvojen je Izvještaj o finansijskom poslovanju Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa 30.06.2021. godine. Na današnjoj …

Pročitajte

Održana 48. sjednica Upravnog odbora

Na 48. sjednici Upravnog odbora, održanoj 6. septembra 2021. godine u prostorijama Rektorata, usvojena je informacija o Prijedlogu za izradu Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2021. godinu, kao i Informacija o izradi Finansijskog plana za period 2022-2024. godine. Razmatrani su prigovori radnika na odluke i rješenja rektora Univerziteta u Istočnom …

Pročitajte

Održana 46. sjednica Upravnog odbora

Na 46. sjednici Upravnog odbora, održanoj 16. jula 2021. godine u prostorijama Rektorata, usvojen je Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2020. godinu i provedenim javnim nabavkama fakulteta i Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2020. godinu. Data je saglasnost za pokretanje i sprovođenje javne nabavke radova na izgradnji  Fakulteta fizičkog vaspitanja …

Pročitajte

Održana 45. sjednica Upravnog odbora

Na 45. sjednici Upravnog odbora, održanoj 4. juna 2021. godine u prostorijama Rektorata, usvojen je Troškovnik za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2021/2022. godinu. Članovi Upravnog odbora donijeli su Odluku o visini školarine za studente koji samofinansiraju svoje školovanje, vanredne studente i studente strane državljane …

Pročitajte

Održana 44. sjednica Upravnog odbora

Na 44. sjednici Upravnog odbora, održanoj 5. maja 2021. godine u prostorijama Rektorata, data je saglasnost rektoru Univerziteta za sklapanje ugovora o kupovini stambeno poslovnog objekta i zemlјišta, za potrebe izgradnje zgrade Rektorata i Muzičke akademije. Članovi Upravnog odbora donijeli su Odluku o davanju saglasnosti rektoru Univerziteta za raspolaganje finansijskim …

Pročitajte

Održana 41. sjednica Upravnog odbora

Na sjednici Upravnog odbora, održanoj 5. marta 2021. godine, razmatran je i usvojen Finansijski plan Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2021. godinu i finansijski planovi fakulteta/akademija Univerzieteta u Istočnom Sarajevu. Donijeta je odluka o usvajanju Plana budžeta Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2021. godinu, kao i odluka o usvajanju …

Pročitajte

Održana 40. sjednica Upravnog odobra

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana 40. sjednica Upravnog odbora Univerziteta na kojoj su usvojeni zapisnici sa prethodnih sjednica. Članovi Upravnog odbora na današnjoj sjednici odlučivali su po pristiglim dopisima i zahtjevima. Razmatran je i usvojen Izvještaj o redovnom potpunom popisu na dan 31. decembar 2020. …

Pročitajte

Održana 35. sjednica Upravnog odbora

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana 35. sjednica Upravnog odbora Univerziteta na kojoj su verifikovane odluke usvojene na 34. sjednici Upravnog odbora Univerziteta održanoj elektronskim putem u periodu od 27.07. do 30.07.2020. godine. Generalni sekretar Univerziteta izvijestio je o informaciji o stupanju na snagu novog Zakona …

Pročitajte

Održana 33. sjednica Upravnog odbora

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana 33. sjednica Upravnog odbora Univerziteta na kojoj je razmatran Prijedlog Troškovnika za naknade koje plaćaju studenti za akademsku 2020/2021. godinu. Takođe, članovi Upravnog odbora informisani su o organizovanju rada Univerzitetske biblioteke Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Članovima UO prezentovan je Izvještaj …

Pročitajte

Održana 33. sjednica Upravnog odbora

U prorsotrijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana 33. sjednica Upravnog odbora Univerziteta na kojoj je razmatran Prijedlog Troškovnika za naknade koje plaćaju studenti za akademsku 2020/2021. godinu. Takođe, čalnovi Upravnog odbora informisani su o organizovanju rada Univerzitetske biblioteke Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Članovima UO prezentovan je Izvještaj …

Pročitajte