Povelja i kodeks

Ljudskim resursima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu se posvećuje značajna pažnja jer su kadrovi veoma važni za održivost, dalji razvoj i napredovanje Univerziteta u svakom pogledu. Stoga je Univerzitet u Istočnom Sarajevu među prvima potpisao Evropsku povelju za istraživače i Kodeks za zapošljavanje istraživača još 2013.godine. Time se i Univerzitet u Istočnom Sarajevu pridružio porodici evropskih univerziteta koji žele da osiguraju kvalitetno poslovno okruženje za svoje istraživače.

U želji da naprave i korak više, Univerzitet je pristupio IV Kohorti Strateške grupe za ljudske resurse (Human Resources Strategy Group) i krenuo u pripreme i aktivnosti kojima se osigurava dobijanje prestižnog znaka "Human Resources Excellence in Research" ili tzv. HR logo. Izrađeni su i usvojeni dokumenti neophodni da se smanji jaz između načela Povelje i Kodeksa i postojećeg stanja u domenu ljudskih resursa na Univerzitetu. Provedena je opsežna analiza i na osnovu nje pripremljeni strateški i akcioni dokumenti za prevazilaženje uočenih nedostataka.

Dokumenta:

HRS4R Pristup i metodologija
HRS4R Rezultati online istraživanja
HRS4R Statistika istraživanja
HRS4R Statistika istraživanja rangiranje tvrdnji
HRS4R Interna analiza
HRS4R Akcioni plan
HRS4R Akcioni plan i Gantogram
HRS4R Monitoring sistem
HRS4R Odluka o usvajanju HRS4R Senat Univerziteta
HRS4R Odluka o usvajanju dopune HRS4R Senat Univerziteta

HRS4R Statistika istraživanja [Excel]
HRS4R Akcioni plan i Gantogram [Excel]