Saradnici za osiguranje kvaliteta fakulteta / akademija

Saradnici za osiguranje kvaliteta imenuju se od strane vijeća organizacionih jedinica.

Saradnici za osiguranje kvaliteta organizacione jedinice koordinišu rad različitih komisija koje se formiraju za potrebe vrednovanja različitih segmenata funkcionisanja organizacione jedinice i djeluje u skladu sa prijedlogom aktivnosti koje podnese Komitet, a usvoji Senat Univerziteta.

Saradnici za osiguranje kvaliteta jednom godišnje, a najčešće na početku naredne godine, izvještavaju naučno-nastavno vijeće odnosno umjetničko-nastavno vijeće o postignutim rezultatima u prethodnoj godini na organizacionoj jedinici.

Rad saradnika za osiguranje kvaliteta organizacionim jedinicima organizuje i koordiniše Kancelarija za osiguranje kvaliteta.

Saradnici za osiguranje kvaliteta na organizacionim jedinicama