Strukovno vijeće prirodnih i tehničkih nauka

Nadležnosti, prava i obaveze strukovnih vijeća Senata Univerziteta propisani su članom 39. st. 5. i 6. Statuta Univerziteta, a način rada i odlučivanja Poslovnikom o radu Senata i strukovnih vijeća

Predsjedavajući

Članovi