Akti Univerziteta

Zakon o Visokom obrazovanju

Izmjene i dopune Zakona o Visokom obrazovanju

Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju 07.09.2012. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 9.12.2013. godine

Statut Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 27.06.2012. godine

Izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 27.02.2013. godine

Izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 01.07.2013. godine

Izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 19.02.2014. godine

Izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 27.11.2014. godine

Kodeks profesionalne etike na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Pravila o studiranju na prvom ciklusu studija

Izmjene i dopune Pravila studiranja na prvom ciklusu studija 26.12.2012. godine

Pravila o studiranju na drugom ciklusu studija

Pravila o izmjenama Pravila o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu Istočnom Sarajevu 18.12.2014. godine

Pravila normativno-pravne tehnike za izradu opštih akata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravila o postupku rangiranja studenata koji sufinansiraju troškove studiranja za prelazak u status studenta čije se studije finansiraju na teret budžeta Republike Srpske

Pravilnik o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 19.02.2014. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 27.03.2014. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 26.03.2015. godine

Pravilnik o dodjeli povelje, plakete, zahvalnice i drugih priznanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja professora emeritusa

Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o postupku ekvivalencije

Pravilnik o organizovanju vanrednog studija

Pravilnik o studiranju na doktorskim studijama

Pravilnik o uplati i raspodjeli finansijskih sredstava na doktorskim studijima

Pravilnik o organizaciji i radu katedri

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 11.09.2015. godine

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zasposlenih na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o organizovanju i realizaciji programa cjeloživotnog učenja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Pravilnik o dopuni Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu na drugoj visokoškolskoj ustanovi 26.12.2013. godine

Pravilnik o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 18.12.2014. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 22.01.2015. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 26.03.2015. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja 11.09.2015.

Pravilnik o internim kontrolama i kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o internim kontrolama i kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 27.03.2015. godine

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Univerziteta u Istočnom Sarajevu 27.03.2015. godine

Pravilnik o korišćenju mobilnog i službenog telefona Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o postupku izbora članova Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku izbora članova Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 25.11.2015. godine

Pravilnik o postupku za izbor, prestanak funkcije i razrješenje rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i izbor prorektora Univerziteta

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika za izbor, prestanak funkcije i razrješenje rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i izbor prorektora Univerziteta od 01.03.2012. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku za izbor, prestanak funkcije i razrješenje rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i izbor prorektora i pomoćnika rektora Univerziteta od 25.11.2015. godine

Pravilnik o radu naučno-istraživačkih centara Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o sticanju, raspodjeli i korišćenju vlastitih prihoda – prečišćen tekst

Pravilnik o udžbeniku na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o postupku izbora, imenovanja i razrješavanja dekana organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Poslovnik o radu Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Izmjena Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu 17.04.2014. godine

Poslovnik o radu Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu - prečišćen tekst

Uputstvo o načinu izrade službenog akta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Troškovnik za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2016/2017. godinu - 18 jul 2016.

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Poslovnik o radu Senata Univerziteta od 24.12.2015. godine

Pravila o izmjenama pravila o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od 24.12.2015. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora, imenovanja i razrješenja dekana organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 24.12.2015. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o kućnom redu Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu 17.05.2016. godine

Pravilnik o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.09.2016. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.09.2016. godine

Izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 02.12.2016. godine

Dopune Poslovnika o radu Senata 08.12.2016. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu centara 30.12.2016. godine

Pravila o izmjeni Pravila o studiranju na drugom ciklusu studija 30.12.2016. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osiguranju kvaliteta 30.12.2016. godine

Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta 30.12.2016. godine

Pravilnik o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 30.12.2016. godine