Прописи и документи

Политика квалитета
Пословник о раду Комитета за осигурање квалитета
Правилник о осигурању квалитета 2008. године
Правилник о осигурању квалитета Универзитета у Источном Сарајеву 2016. године
Правилник о измјенама и допунама Правилника о осигурању квалитета 2016. године
Правилник о самовредновању и оцјени квалитета 2011. године
Правилник о самовредновању и оцјени квалитета 2016. године
Поступак извођења мјера за побољшање квалитета рада на Универзитету
Oбразац 1 - захтјев за мјеру за побољшање квалитета рада Универзитета
Образац 2 - налог за мјеру за побољшање квалитета рада Универзитета
Образац 3 - извјештај о реализацији мјере за побољшање квалитета рада Универзитета

Поступак унутрашње провјере квалитета
Дијаграм тока интерне провјере
Образац 1 - Годишњи план интерних провјера
Образац 2 - Захтјев за интерну провјеру
Образац 3 - Обавјештење о интерној провјери
Образац 4 - Налог за интерну провјеру
Образац 5 - Програм и план интерне провјере
Образац 6 - Контролни лист за интерну провјеру
Образац 7 - Налаз интерне провјере
Образац 8 - Извјештај о интерној провјери

Правилник о студентском вредновању квалитета студија
Прилог 1 - Анкетна питања
Прилог 2 - Корисничко упутство за студенте
Прилог 3 - Корисничко упутство за сараднике за осигурање квалитета
Прилог 4 - Репрезентативан број одговора
Стратегија развоја 2007-2013
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Кодекс професионалне етике
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о дисциплинском поступку и одговорности студената

Поступак предлагања и усвајања студијских програма
Образац 1 - наставни план
Образац 2 - наставни програм

Magna Charta Universitatum
Лисабонска конвенција
Сорбонска декларација
Болоњска декларација
Саламанска конвенција
Прашки комунике
Берлински комунике
Бергенски комунике
ENQA стандарди и смјернице за осигурање квалитета
Лондонски комунике 2007
Комунике из Леувена 2009
Будимпештанско-бечка декларација 2010
Букурештански комунике 2012
Ревидирани ЕСГ за осигурање квалитета
Јеревански комунике 2015

Додатак дипломи - модел
Додатак дипломи - приручник
Оквир високошколских квалификација у БиХ
Оквир високошколских квалификација у БиХ имплементација
Признавање - државни акциони план
Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у високом образовању
Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у високом образовању - имплементација
Одлука о Критеријумима за акредитацију високошколских установа у БиХ
Смјернице уз Критеријуме за акредитацију високошколских установа у БиХ