Акти Универзитета

Закон о Високом образовању

Измјене и допуне Закона о Високом образовању

Закон о измјенама Закона о високом образовању 07.09.2012. године

Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању 9.12.2013. године

Статут Универзитета у Источном Сарајеву

Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву

Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 27.06.2012. године

Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 27.02.2013. године

Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 01.07.2013. године

Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 19.02.2014. године

Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 27.11.2014. године

Кодекс професионалне етике на Универзитету у Источном Сарајеву

Правила о студирању на првом циклусу студија

Измјене и допуне Правила студирања на првом циклусу студија 26.12.2012. године

Правила о студирању на другом циклусу студија

Правила о измјенама Правила о студирању на другом циклусу студија на Универзитету Источном Сарајеву 18.12.2014. године

Правила нормативно-правне технике за израду општих аката Универзитета у Источном Сарајеву

Правила о поступку рангирања студената који суфинансирају трошкове студирања за прелазак у статус студента чије се студије финансирају на терет буџета Републике Српске

Правилник о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 19.02.2014. године

Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 27.03.2014. године

Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 26.03.2015. године

Правилник о додјели повеље, плакете, захвалнице и других признања Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о условима и поступку додјељивања звања professora emeritusa

Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности студената Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о поступку еквиваленције

Правилник о организовању ванредног студија

Правилник о студирању на докторским студијама

Правилник о уплати и расподјели финансијских средстава на докторским студијима

Правилник о организацији и раду катедри

Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву 11.09.2015. године

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности заспослених на Универзитету у Источном Сарајеву

Правилник о организовању и реализацији програма цјеложивотног учења на Универзитету у Источном Сарајеву

Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Источном Сарајеву на другој високошколској установи

Правилник о допуни Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Источном Сарајеву на другој високошколској установи 26.12.2013. године

Правилник о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву

Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 18.12.2014. године

Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 22.01.2015. године

Правилник о допуни Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 26.03.2015. године

Правилник о измјени Правилника о ужим областима образовања 11.09.2015.

Правилник о интерним контролама и контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву

Правилник о измјенама и допунама Правилника о интерним контролама и контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву 27.03.2015. године

Правилник о условима и начину коришћења службених возила Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину коришћења службених возила Универзитета у Источном Сарајеву 27.03.2015. године

Правилник о коришћењу мобилног и службеног телефона Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о поступку избора чланова Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о допуни Правилника о поступку избора чланова Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву од 25.11.2015. године

Правилник о поступку за избор, престанак функције и разрјешење ректора Универзитета у Источном Сарајеву и избор проректора Универзитета

Правилник о измјенама и допунама правилника за избор, престанак функције и разрјешење ректора Универзитета у Источном Сарајеву и избор проректора Универзитета од 01.03.2012. године

Правилник о измјенама Правилника о поступку за избор, престанак функције и разрјешење ректора Универзитета у Источном Сарајеву и избор проректора и помоћника ректора Универзитета од 25.11.2015. године

Правилник о раду научно-истраживачких центара Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода – пречишћен текст

Правилник о уџбенику на Универзитету у Источном Сарајеву

Правилник о поступку избора, именовања и разрјешавања декана организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву

Пословник о раду Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву

Измјена Пословника о раду Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву 17.04.2014. године

Пословник о раду Сената Универзитета у Источном Сарајеву - пречишћен текст

Упутство о начину израде службеног акта Универзитета у Источном Сарајеву

Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2016/2017. годину - 18 јул 2016.

Правилник о заштити од пожара

Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза Универзитета у Источном Сарајеву

Пословник о раду Сената Универзитета од 24.12.2015. године

Правила о измјенама правила о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву од 24.12.2015. године

Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку избора, именовања и разрјешења декана организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву од 24.12.2015. године

Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву

Правилник о кућном реду Ректората Универзитета у Источном Сарајеву 17.05.2016. године

Правилник о осигурању квалитета Универзитета у Источном Сарајеву 29.09.2016. године

Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 29.09.2016. године

Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 02.12.2016. године

Допуне Пословника о раду Сената 08.12.2016. године

Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду центара 30.12.2016. године

Правила о измјени Правила о студирању на другом циклусу студија 30.12.2016. године

Правилник о измјенама и допунама Правилника о осигурању квалитета 30.12.2016. године

Правилник о самовредновању и оцјени квалитета 30.12.2016. године

Правилник о раду Универзитета у Источном Сарајеву 30.12.2016. године