Старт / Осигурање квалитета / Самовредновање и оцјена квалитета

Самовредновање и оцјена квалитета

Самовредновање и оцјењивање квалитета Универзитета, у правилу, изводи се једном годишње, на крају календарске године, а по потреби може се изводити и за академску годину на захтјев надлежних органа.

Циљеви самовредновања и оцјене квалитета су:

  • израда свеобухватног извјештаја о стању квалитета на Универзитету,
  • обезбјеђење услова за спољашњу евалуацију,
  • припрема Универзитета за процес акредитације,
  • допринос изради и ревизији стратешких докумената Универзитета.

Самовредновање и оцјена квалитета спроводи се у складу ca прописима и документима у прилогу.

Прилози:

Правилник о самовредновању и оцјени квалитета
Закон о високом образовању
Извјештај о самовредновању и оцјени квалитета за 2009.
Извјештај о самовредновању и оцјени квалитета за 2010.