Start / Osiguranje kvaliteta / Samovrednovanje i ocjena kvaliteta

Samovrednovanje i ocjena kvaliteta

Samovrednovanje i ocjenjivanje kvaliteta Univerziteta, u pravilu, izvodi se jednom godišnje, na kraju kalendarske godine, a po potrebi može se izvoditi i za akademsku godinu na zahtjev nadležnih organa.

Ciljevi samovrednovanja i ocjene kvaliteta su:

  • izrada sveobuhvatnog izvještaja o stanju kvaliteta na Univerzitetu,
  • obezbjeđenje uslova za spoljašnju evaluaciju,
  • priprema Univerziteta za proces akreditacije,
  • doprinos izradi i reviziji strateških dokumenata Univerziteta.

Samovrednovanje i ocjena kvaliteta sprovodi se u skladu ca propisima i dokumentima u prilogu.

Prilozi:

 Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta
 Zakon o visokom obrazovanju
 Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta za 2009.
 Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta za 2010.