Старт / Наука / Научни часописи

Научни часописи

ЧАСОПИСИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Организациона јединица Назив часописа Службени језик Периодичност Website линк
Богословски факултет Годишњак Српски
Економски факултет Брчко Зборник радова Економског факултета Брчко Језици БиХ Једном годишње http://zbornik.efbrcko.ba/
Економски факултет Пале Зборник радова Економског  факултета у Источном Сарајеву Енглески Два пута годишње http://zrefis.com
Електротехнички факултет International Journal of Electrical Engineering and Computing Енглески Два пута годишње www.ijeec.org
Факултет пословне економије Бијељина Нови економист Српски и енглески Два пута годишње www.noviekonomist.info
Факултет физичког васпитања и спорта Спорт и здравље Српски и енглески Два пута годишње www.sportizdravlje.rs.ba
Филозофски факултет Радови Српски Једном годишње http://www.ffuis.edu.ba/index.php/izd-v-s-v/zb-rni-r-d-v/rhiv
Медицински факултет Биомедицинска истраживања Српски Два пута годишње biomedicinskaistrazivanja@yahoo.com
Педагошки факултет у Бијељини Нова школа Српски и енглески Два пута годишње www.pfb.unssa.rs.ba
Пољопривредни факултет AGROFOR International Journal Енглески Три пута годишње http://www.agrofor.rs.ba
Правни факултет Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву Српски Једном годишње http://www.gpfis.rs.ba/
Годишњак студената Правног факултета у Источном Сарајеву Српски Једном годишње http://pravnifis.rs/izdavastvo/godi%C5%A1njak-studenata-pfis
Технолошки факултет Journal of Engineering and Processing management Енглески Једном годишње www.jepm.tfzv.ues.rs.ba